Termos e condicións de uso

OBXECTO:

A presente páxina Web foi deseñada para dar a coñecer os servizos ofertados pola entidade “Asociación Orquestra Clásica de Vigo”, Estrada de Clara Campoamor 28, de Vigo, provincia de Pontevedra, con Código Postal 36213, España; así como para a recepción de posibles pedidos e contactos comerciais.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

Os dereitos de propiedade intelectual da páxina www.orquestaclasica.com, o seu código fonte, deseño, estruturas de navegación e os distintos elementos nela contidos son titularidade de “Orquestra Clásica de Vigo”, a quen corresponde o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos en calquera forma e, en especial, os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, de acordo coa lexislación española e da unión europea aplicable.

O portal de “Orquestra Clásica de Vigo”, as páxinas que comprende e a información ou elementos contidos nas mesmas, inclúen textos, documentos, fotografías, debuxos, representacións gráficas, programas informáticos, así como logotipos, marcas, nomes comerciais, ou outros signos distintivos, protexidos por dereitos de propiedade intelectual ou industrial, dos que “Orquestra Clásica de Vigo” son titulares ou lexítimas licenciatarias.

CONTIDOS:

Facilítase a través desta Web información acerca de servizos destinados a coñecemento público que en todo caso suxeitaranse aos termos e condicións expresamente detallados en cada momento e que son accesibles desde esta páxina Web, os cales se suxeitarán ás distintas disposicións legais de aplicación.

ACCESO E USO:

Tanto o acceso a esta páxina Web, como o uso que poida facerse da información e contidos incluídos na mesma, será da exclusiva responsabilidade de quen o realice.

As condicións de acceso a esta Web estarán supeditadas á legalidade vixente e os principios da boa fe e uso lícito por parte do usuario da mesma, quedando prohibido con carácter xeral calquera tipo de actuación en prexuízo de “Orquestra Clásica de Vigo”.

Considerarase terminantemente prohibido o uso da presente páxina Web con fins ilegais ou non autorizados.

Queda prohibida calquera modalidade de explotación, incluíndo todo tipo de reprodución, distribución, cesión a terceiros, comunicación pública e transformación, mediante calquera tipo de soporte e medio, das obras antes referidas, creacións e signos distintivos sen autorización previa e expresa dos seus respectivos titulares. O incumprimento desta prohibición poderá constituír infracción sancionable pola lexislación vixente.

No entanto, pola súa conta e risco, o usuario poderá descargar ou realizar copia de tales elementos exclusivamente para o seu uso persoal, sempre que non infrinxa ningún dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de “Orquestra Clásica de Vigo”, nin os altere total ou parcialmente. En ningún caso, iso significará unha autorización ou licenza sobre os dereitos de propiedade de “Orquestra Clásica de Vigo”.

Queda prohibido, salvo nos casos que expresamente o autorice “Orquestra Clásica de Vigo”, presentar as páxinas de “Orquestra Clásica de Vigo”, ou a información contida nelas baixo frames ou marcos, signos distintivos, marcas ou denominacións sociais ou comerciais doutra persoa, empresa ou entidade.

RESPONSABILIDADE:

“Orquestra Clásica de Vigo” non se fai responsable baixo ningún concepto por ningún tipo de dano que puidesen ocasionar os Usuarios á presente páxina Web, ou a calquera outra, polo uso ilegal ou indebido da mesma, ou dos contidos e informacións accesibles ou facilitadas a través dela.

SERVIZO:

“Orquestra Clásica de Vigo” resérvase o dereito de suspender o acceso á súa páxina Web, sen previo aviso, de forma discrecional e temporal, por razóns técnicas ou de calquera outra índole, podendo así mesmo modificar unilateralmente tanto as condicións de acceso, como a totalidade ou parte dos contidos nela incluídos.

XERAIS:

Para toda cuestión litigiosa ou que incumba á Páxina Web de “Orquestra Clásica de Vigo”, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co uso desta páxina Web, os Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario. O acceso á páxina Web de “Orquestra Clásica de Vigo” implica a aceptación de todas as condicións anteriormente expresadas.

HIPERENLACES:

Os hiperenlaces contidos no sitio web de “Orquestra Clásica de Vigo” poden dirixir a páxinas Web de terceiros. “Orquestra Clásica de Vigo” non asume ningunha responsabilidade polo contido, informacións ou servizos que puidesen aparecer nos devanditos sitios, que terán exclusivamente carácter informativo e que en ningún caso implican relación algunha entre “Orquestra Clásica de Vigo” e ás persoas ou entidades titulares de tales contidos ou titulares dos sitios onde se atopen.

USO DE COOKIES:

“Orquestra Clásica de Vigo” pode utilizar cookies cando un Usuario navegue polas páxinas web do Portal. As cookies asócianse unicamente co navegador dun computador determinado (un Usuario anónimo), e non proporcionan por si mesmas o nome e apelidos do Usuario. Grazas ás cookies, resulta posible que “Orquestra Clásica de Vigo” recoñeza as preferencias sobre os contidos do Portal seleccionados en visitas anteriores polos Usuarios, para poder lembrar as súas preferencias sen que teñan que volver seleccionalas en visitas posteriores.

O Usuario ten a posibilidade de configurar a súa navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a instalación de cookies no seu disco duro.

Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información. Para utilizar o Portal, non resulta necesario que o Usuario permita a instalación das cookies enviadas por “Orquestra Clásica de Vigo”, sen prexuízo de que, en tal caso, sexa necesario que o Usuario teña que realizar esta selección en cada ocasión que visite o Portal.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

XERAL:

Aos efectos do previsto nacumple con las directrices no Regulamento 2016/679, do Parlamento europeo e do Consello do 27 de abril de 2016,  e a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, “Orquestra Clásica de Vigo”, infórmalle que cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

“Orquestra Clásica de Vigo”, pon no seu coñecemento a existencia duns ficheiros automatizados de datos de carácter persoal, titularidade de “Orquestra Clásica de Vigo”, para as finalidades propias de xestión, comunicación e información. Os citados ficheiros atópanse inscritos no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos, ao que pode acceder o usuario para comprobar a situación dos mesmos.

MEDIDAS E NIVEIS DE SEGURIDADE:

“Orquestra Clásica de Vigo”, adoptou as medidas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

AMBITO DE APLICACIÓN:

A estrutura de ficheiros, equipos e sistemas de información co obxecto de dar cumprimento á lexislación vixente en materia de protección de datos, aplicaranse a todos os ficheiros, temporais ou permanentes, titularidade de “Orquestra Clásica de Vigo”, que conteñan datos de carácter persoal, así como a calquera equipo ou sistema de información que os trate.

Todo o persoal contratado por “Orquestra Clásica de Vigo” e os seus Encargados de Tratamento, están obrigados ao cumprimento da citada normativa, con especial atención no relativo ás súas funcións e obrigacións, que serán debidamente determinadas por “Orquestra Clásica de Vigo”.

RECOLLIDA DE DATOS:

A aceptación das presentes condicións, precisa do usuario a recollida duns datos imprescindibles para a prestación dos seus servizos, que lle serán solicitados persoalmente a través de formularios ou da páxina Web. No momento da recollida dos datos, o usuario será debidamente informado os dereitos que lle asisten.

Para que a información que conteñen os nosos ficheiros estea sempre actualizada e non conteña erros, pedimos aos nosos clientes e usuarios que nos comuniquen, o máis axiña posible, as modificacións e rectificacións dos seus datos de carácter persoal.

EXERCICIO DE DEREITOS:

Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, poderán ser exercitados polo usuario, ou quen a leste represente, mediante solicitude escrita e asinada, dirixida a “Orquestra Clásica de Vigo”, Estrada de Clara Campoamor 28, , de Vigo, provincia de Pontevedra, con Código Postal 36213, España. No entanto poderán utilizarse outros medios que permitan recoñecer a identidade do cliente que exercite calquera dos anteriores dereitos.

CONSENTIMENTO:

O usuario prestará o seu consentimento para que “Orquestra Clásica de Vigo” poida facer uso dos seus datos persoais a fin de prestar un correcto cumprimento dos servizos contratados.

A cumplimentación do formulario incluído no sitio ou o envío de correos electrónicos ou outras comunicacións a “Orquestra Clásica de Vigo”, implica o consentimento expreso do cliente á inclusión dos seus datos de carácter persoal no referido ficheiro automatizado, titularidade de “Orquestra Clásica de Vigo”

Ao tempo da petición desta información, comunicarase ao cliente ou usuario do destinatario da información, da finalidade para a cal se recollen os datos, da identidade e Estrada de Clara Campoamor 28, do Responsable do Ficheiro e da facultade do usuario de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos.

CESIÓN A TERCEIROS:

“Orquestra Clásica de Vigo” non cede datos de carácter persoal sen o consentimento expreso dos seus titulares, que deberá ser concedido en cada ocasión, sendo só cedidos coa finalidade expresada e sempre co consentimento do usuario ou cliente.

CONFIDENCIALIDADE E SEGREDO PROFESIONAL:

Os datos recolleitos en todas as comunicacións privadas entre “Orquestra Clásica de Vigo” e os clientes ou usuarios serán tratados con absoluta confidencialidade, comprometéndose “Orquestra Clásica de Vigo” á obrigación de segredo dos datos de carácter persoal, ao seu deber de gardalos e adoptar todas as medidas necesarias que eviten a súa alteración, perda e tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido no Regulamento de Medidas de Seguridade dos Ficheiros Automatizados que conteñan datos de carácter persoal.

Ademais, tamén terá a condición de confidencial a información de calquera tipo que as partes intercambien entre si, aquela que estas acorden que ten tal natureza, ou a que simplemente verse sobre o contido da devandita información. A visualización de datos a través de Internet, non suporá o acceso directo aos mesmos, salvo consentimento expreso do seu titular para cada ocasión.

Recomendamos ao cliente que non facilite a terceiro algún a súa identificación, contrasinal ou números de referencia que “Orquestra Clásica de Vigo” puidese proporcionarlle. Así mesmo, para garantir que a protección do segredo profesional entre “Orquestra Clásica de Vigo” e o cliente presérvese en todas as comunicacións, o cliente/usuario non debe revelar a información confidencial a terceiros.

CAMBIOS NA POLÍTICA DE SEGURIDADE E DE PROTECCIÓN DE DATOS:

“Orquestra Clásica de Vigo” resérvase o dereito de modificar a súa política de seguridade e protección de datos co obxecto de adaptalo ás novidades lexislativas ou jurisprudenciales, así como as que puidesen derivarse de códigos tipo existentes na materia, ou por decisións corporativas estratéxicas, con efectos da data de publicación da devandita modificación na páxina Web de “Orquestra Clásica de Vigo”.

DIRECCIÓN DE CONTACTO:

O sitio web www.orquestaclasica.com, é xestionado por Asociación Orquestra Clásica de Vigo con CIF G36688422.

O ficheiro creado está situado no domicilio social, o cal queda establecido aos efectos do presente Aviso Legal, en “Orquestra Clásica de Vigo”, Estrada de Clara Campoamor 28,  de Vigo, provincia de Pontevedra, con Código Postal 36213, España; baixo a supervisión e control de “Orquestra Clásica de Vigo”, quen asume a responsabilidade na adopción de medidas de seguridade de índole técnica e organizativa para protexer a confidencialidade e integridade da información, de acordo co establecido no Regulamento 2016/679, do Parlamento europeo e doConsello de 27 de abril de 2016, e na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e demais lexislación aplicable.

“Orquestra Clásica de Vigo”, a tenor da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, comunícalles que a acepción ampla da devandita Lei, engloba entre estes servizos a subministración de información por devandito medio. En todo caso, será de aplicación a este respecto, o Regulamento 2016/679, do Parlamento europeo e do Consello de 27 de abril de 2016, a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e a súa normativa de desenvolvemento, en especial, no que se refire á obtención de datos persoais, a información aos interesados e a creación e mantemento de ficheiros de datos persoais.